Een autismespectrumstoornis (ASS) is een informatieverwerkingsstoornis die leidt tot een andere manier van betekenis verlenen. Door dit anders denken vertonen kinderen en jongeren met ASS kwalitatieve tekorten in de sociale communicatie en interactie over verschillende contexten heen. Ook zijn er beperkte, repetitieve patronen van gedrag, interesses en/of activiteiten. Daarnaast ervaren kinderen en jongeren met ASS frequent sensorische problemen.

We werken in dialoog met de persoon en zijn context als volwaardige partner. Om de persoon ten volle te kunnen betrekken bij zijn ondersteuningstraject, proberen we vanuit zijn of haar denkkader te vertrekken en bieden we zoveel mogelijk verduidelijking. We schenken expliciet aandacht aan de ondersteuningsvragen- en noden betreffende de mogelijke sensorische problematiek.

In onze werking houden we rekening met het feit dat personen met ASS moeite kunnen hebben met veranderende contexten. Daarom gaan we op maat van de persoon met ASS de verschillende contexten enerzijds verduidelijken en anderzijds trachten we de samenwerking en afstemming tussen de voornaamste contexten in functie van de specifieke ondersteuningsbehoeften te optimaliseren. Dit betekent ook dat transities (bv. secundair onderwijs, uitstroom) extra grondig worden voorbereid.

We kiezen voor een tweesporenbeleid waarbij wederzijdse aanpassingen gebeuren vanuit zowel de samenleving als vanuit de persoon met ASS zelf. Psycho-educatie speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Binnen KOCA is elke medewerker mede verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de eigenheid van ASS in functie van een inclusieve samenleving.

Voor elke persoon met ASS wordt gestreefd naar een actieve deelname aan de samenleving. Dat doen we door samen met de persoon met ASS te werken aan het ontwikkelen van vaardigheden die een optimale deelname in de maatschappij mogelijk maken. We moedigen gebruikers dan ook aan om netwerken uit te bouwen en te onderhouden en ondersteunen hen hierin. We geloven hierbij in de kracht van de persoon met ASS en zijn context om zijn levensproject vorm te geven.