Onderwijs en zorg voor doven en slechthorenden (DSH) heeft een jarenlange traditie (sedert 1835) in KOCA. Ondertussen is in en vanuit KOCA een gedifferentieerd palet ontwikkeld van onderwijs- en ondersteuningsvormen vanaf zeer jonge tot op volwassen leeftijd. We streven naar een profilering van KOCA als dé onderwijs- en zorgverstrekker t.a.v. doven en slechthorenden in de Provincie Antwerpen (expertisecentrum).

Elke persoon en zijn omgeving is anders en uniek en heeft een aangepaste ondersteuning nodig om met zijn talenten en beperkingen zichzelf te ontplooien in contact met anderen. Het hoofddoel van zorg en onderwijs is de dove/slechthorende kinderen en jongeren in communicatie te brengen met hun omgeving.

Daartoe biedt KOCA een gedifferentieerd aanbod waarbij de mogelijkheden van de kinderen en jongeren en van hun omgeving medebepalend zijn voor de communicatiewijze. De keuze van de communicatiecode (bijvoorbeeld oraal via gesproken en/of geschreven taal of manueel via gebarentaal) komt tot stand in overleg met de kinderen en jongeren zelf, de ouders en het begeleidingsteam.

We erkennen de twee werelden en beschouwen de twee talen (de Vlaamse Gebarentaal en het Nederlands) als evenwaardige talen (biculturaliteit/bilinguïsme). We werken aan en met een curriculum Dovencultuur en Vlaamse Gebarentaal, we streven naar een zo hoog mogelijke graad van alfabetisering, we spelen in op recente technologische evoluties om een goede geluid- en spraakwaarneming mogelijk te maken. We brengen permanent competenties op het gebied van communicatie en informatieverwerking in kaart. We werken een methodiek en didactiek uit gericht op taal en communicatie. We waarborgen een aanbod van beide talen afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de persoon in zijn context.

Werken aan een inclusieve samenleving betekent dat we aan een communicatie- en interactiebevorderend klimaat werken waarbij de directe en ruimere omgeving dichter bij het potentieel en de vraagstelling van dove en slechthorende personen gebracht worden.

We werken aan een goede communicatieve afstemming van dove en slechthorende personen en hun omgeving, aangezien dit een belangrijke factor naar welbevinden toe is. Ook het contact met hun ‘peer group’ en contacten met dove en slechthorende volwassenen (identificatie/rolmodel) vinden we belangrijk.

Aanvullend op dit basisklimaat kan het belangrijk zijn specifieker rond sociale vaardigheden te werken en/of sociaal-emotionele ondersteuning te bieden.

We vinden het belangrijk dat dove en slechthorende kinderen en jongeren in contact kunnen komen met de dovenwereld. Het is onze taak hen in hun identiteitsontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen en hun mogelijkheid tot integratie in de horende wereld én de dove wereld aan te spreken. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk een zo goed mogelijk aanbod van Nederlands te bieden, maar ook de Vlaamse Gebarentaal (VGT) een duidelijke plaats te geven in het opvoedingsproject.

We werken emancipatorisch door doven en slechthorenden te ondersteunen in hun groei naar eigen identiteit. We werken gedifferentieerd waarbij dove en slechthorende personen mogelijkheden aangereikt krijgen om aan te sluiten bij de horende wereld en de dovenwereld. Hierbij staat de communicatie centraal.