Binnen het M(aatregelen)-decreet dat ingaat vanaf 1 september 2015 wordt handicap niet alleen meer gezien als een persoonlijk probleem maar als een afstemmingsprobleem tussen de klas- en/of schoolomgeving en de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen en jongeren.

Deze visie wordt concreet gemaakt in het buitengewoon lager onderwijs voor kinderen met leerstoornissen en een licht verstandelijke beperking. Het type 8 en type 1 onderwijs wordt omgevormd naar het type basisaanbod.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs geldt dit ook voor de jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hier wordt type 1 omgevormd tot type basisaanbod.

Binnen het type basisaanbod geldt nu dat een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (voorheen een attest en protocol) vanuit het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) niet meer op basis van een medische diagnose (een leerstoornis of licht verstandelijke beperking) wordt geschreven maar op basis van de analyse van de onderwijsbehoeften wordt opgesteld.

Het verslag type basisaanbod geeft slechts tijdelijk recht tot het volgen van buitengewoon onderwijs. Er moet periodiek geëvalueerd worden of het kind of de jongere geheroriënteerd kan worden naar het gewoon onderwijs.

Gezien de start van dit nieuwe type is de impact hiervan op de leerlingpopulatie en onderwijssetting nog niet duidelijk. Wel is reeds duidelijk dat het aantal leerlingen binnen het type basisaanbod afneemt ten opzichte van het leerlingenaantal type 1 en 8.

Een visietekst is in ontwikkeling.