KOCA is een centrum dat kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunt die vanuit hun kwetsbaarheid nood hebben aan speciaal onderwijs en extra ondersteuning.

Onderwijs én zorg, samen en integraal, richten zich tot doven en slechthorenden, kinderen, jongeren en volwassenen met spraaktaalontwikkelingsstoornissen, autismespectrumstoornissen, leerproblemen al dan niet gepaard gaande met een verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele stoornissen.

We beogen de uitbouw van een uniek en kwaliteitsvol levensproject van elk individu.

Hierbij zijn de ondersteuningsbehoeften van elke persoon in zijn omgeving richtinggevend.

In elke situatie en op elk moment van het ondersteuningsproces zoeken we naar een evenwicht tussen steun bieden/helpen enerzijds en recht doen aan autonomie of zelfstandigheid van elk individu en zijn omgeving anderzijds.

KOCA is ontstaan vanuit een christelijk initiatief en blijft trouw aan de christelijke waarden.