Doelgroep Doven en Slechthorenden

Uit de missie

KOCA beoogt de uitbouw van een uniek en kwaliteitsvol levensproject van elk individu met communicatieve beperkingen.

Hierbij is de ondersteuningsbehoefte van elke persoon en zijn omgeving richtinggevend voor het onderwijs- en ondersteuningsaanbod.
§ We maken werk van handelingsgerichte diagnostiek, passend onderwijs en ondersteuning op maat

We werken vanuit geloof in elke persoon en zijn omgeving

Elke persoon en zijn omgeving is anders en uniek en heeft een aangepaste ondersteuning nodig om met zijn talenten en beperkingen zichzelf te ontplooien in contact met anderen.

 • We blijven op een gedifferentieerde manier naar personen kijken.

 • We werken aan passend onderwijs, ondersteuning op maat en flexibiliteit.

 • We werken emancipatorisch vanuit het geloof in mogelijkheden van elke persoon (zie verder punt 4).


Elke persoon is uniek en onlosmakelijk verbonden met zijn gezin en zijn omgeving.

Het unieke van de persoon zien betekent dat we ons inspannen om telkens weer, in samenspraak met de ouders en de omgeving, helder in beeld te krijgen wat de mogelijkheden en beperkingen van de persoon en zijn omgeving zijn en hoe we, aansluitend daarbij een ondersteuning ‘op maat’ bieden. Het betekent dat we de mogelijkheden van elk individu een plaats geven binnen de eigen unieke levenscontext.

We werken in verbondenheid met en in dialoog tussen de persoon zelf, de ouders, het begeleidingsteam en andere betrokkenen.
Hierbij gaan we, elk vanuit zijn eigen deskundigheid, met elkaar om als gelijkwaardige partners.
In elke begeleiding vinden we de totale ontplooiing van elk individu belangrijk.
We versterken het gezin en de omgeving van de betrokkene (thuis, school, vrije tijd, werk…)

Hierbij is overleg met de ouders (en de bredere context) essentieel.

 • We werken vanuit een contextueel kader.

 • We maken werk van vroegtijdige (zo mogelijk vanaf geboorte) informatieverstrekking aan de ouders.

 • We betrekken de ouders als partners in het opvoedings- en ondersteuningsproces.

 • We vormen en ondersteunen de ouders en de bredere context op het gebied van communicatie.


We werken aan een inclusieve samenleving.

We werken emancipatorisch door doven en slechthorenden te ondersteunen in hun groei naar eigen identiteit.

We werken gedifferentieerd waarbij dove en slechthorende personen mogelijkheden

aangereikt krijgen om aan te sluiten bij de horende wereld en de Dovenwereld. Hierbij staat de communicatie centraal.

We erkennen de twee werelden en bieden de twee talen (Nederlands en Vlaamse gebarentaal) als evenwaardige talen aan (biculturaliteit/bilinguïsme).

 • We streven naar een zo hoog mogelijke graad van alfabetisering.

 • We werken aan en met een curriculum Dovencultuur en Vlaamse Gebarentaal.

 • We spelen in op recente technologische evoluties om een goede geluid- en spraakwaarneming mogelijk te maken.

 • We brengen permanent competenties op het gebied van communicatie en informatieverwerking in kaart.

 • We werken een methodiek en didactiek uit gericht op taal en communicatie.

 • We waarborgen een aanbod van beide talen afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de persoon in zijn context.


Werken aan een inclusieve samenleving betekent dat we aan een communicatie- en interactiebevorderend klimaat werken waarbij de directe en ruimere omgeving dichter bij het potentieel en de vraagstelling van dove en slechthorende personen gebracht worden.

We hebben aandacht voor een bijzondere doelgroep: allochtone dove en slechthorende kinderen en jongeren.

We spelen in op de evolutie, i.c. toename van het aantal allochtone kinderen en jongeren én met name vluchtelingen, asielzoekers, ROMA-zigeuners, … met onzeker verblijfsstatuut.

 • We implementeren het alternatief kader


We hebben bijzondere aandacht voor het welbevinden

We werken aan een goede communicatieve afstemming van dove en slechthorende personen en hun omgeving, aangezien dit een belangrijke factor naar welbevinden toe is. Ook het contact met hun ‘peer group’ en contacten met dove en slechthorende volwassenen (identificatie/rolmodel) vinden we belangrijk. Aanvullend op dit basisklimaat kan het belangrijk zijn specifieker rond sociale vaardigheden te werken en/of sociaal-emotionele ondersteuning te bieden.

Om dit alles mogelijk te maken streven we naar:

– Profilering van KOCA als dé onderwijs- en zorgverstrekker t.a.v. doven en slechthorenden in de Provincie Antwerpen (expertisecentrum),
i.c. samenwerking verstevigen tussen ARC, thuisbegeleidingsdienst audiologische dienst, medewerkers scholen en Multi Functioneel Centrum (MFC),
inclusief de regionale afstemming van de zorg aan doven en slechthorenden.

– Behoud van differentiatiemogelijkheden en continuïteit van onderwijs- en zorgaanbod met oog op zorg op maat en aanbieden van een brede waaier van onderwijs- en ondersteuningsvormen, gaande van babyleeftijd tot volwassenheid (continuüm van zorg).
Met bijzondere aandacht voor de scharniermomenten (bijv. van gezin naar school, overgang kleuter- en lager onderwijs naar secundair onderwijs, van onderwijs naar wonen, werken, vrij tijd).

– Blijvende investering in competentieontwikkeling van medewerkers als garantie om adequaat aan de vraagstelling van dove en slechthorende personen tegemoet te komen. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het selectie-, aanwervings- en vormingsbeleid.

– We werken vanuit wetenschappelijke evidenties (evidence based).

– Afstemming van middelen (infrastructuur, uitrusting, methoden en technieken) op de ondersteuningsbehoefte van doven en slechthorenden.