Wil je graag weten wie bij ons terecht kan ? Hieronder vind je ons onderwijsaanbod terug.

 

Half februari 2020 is de onderwijsinspectie langs geweest in onze school en hebben zij onze werking goed tot zelfs zeer goed bevonden. Via deze link  en deze link kan u de verslagen terugvinden.

TYPE BASISAANBOD

Type Basisaanbod geeft onderwijs en ondersteuning aan kinderen waarbij redelijke aanpassingen binnen het gewoon onderwijs onvoldoende zijn. Een specifieke diagnose is geen vereiste. De leerling kan problemen hebben op het gebied van lezen, schrijven, spreken, rekenen, motoriek, concentratie, … Andere factoren kunnen ook een rol spelen zoals faalangst, stress, negatief zelfbeeld, …

 

Om dit te realiseren bieden wij aan de leerlingen:

 

 • – klassen van gemiddeld 12 leerlingen.
 • – samengestelde groepen op basis van leerniveau en ondersteuningsbehoeften.
 • – klasoverschrijdend werken waar nodig.
 • – een werktempo aangepast aan de leerling en minder druk bij de leerling.
 • – onderwijs gebaseerd op de noden van de leerlingen.
 • – het versterken van een positief zelfbeeld door het creëren van succeservaringen.
 • – naast het schoolse ook het werken aan het socio-emotioneel welbevinden van de leerlingen.
 • – een team van leerkrachten dat versterkt wordt door logopedisten, kinesisten, leerlingenbegeleiders, orthopedagogen en een psycholoog.

 

Presentatie en virtuele rondleiding type Basisaanbod.

TYPE 7 AUDITIEVE BEPERKING OF EEN SPRAAK -OF TAALSTOORNIS

De doelgroep doven en slechthorenden richt zich tot

 

 • slechthorende kinderen
 • dove kinderen
 • kinderen met een gehoorstoornis en bijkomende stoornissen.

 

Voor wie doof of slechthorend is, staat communicatie centraal. Vertrekkend vanuit de ervaringen van het kind wordt een gesprek gevoerd als basis voor het leren van de taal.  Zowel het Nederlands als de Vlaamse Gebarentaal komen aan bod, met respect voor een andere moedertaal waar relevant.
Naast het aspect communicatie is er veel aandacht voor het goed voelen van kinderen, met specifieke aandacht voor Dovenidentiteit.

 

Er is een kleuter- en lagere schoolwerking.

 

De doelgroep spraaktaalontwikkelingsstoornissen (STOS) richt zich tot horende kinderen met een ernstige spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis die nood hebben aan intensieve taalopvoeding,  verzorgd door een ruimere personeelsomkadering (kleinere klasgroepen, ruimere paramedische zorgverstrekking).

Ook hier wordt vanuit de ervaring van het kind een gesprek gevoerd als basis van de taal. De klassen worden samengesteld volgens taalniveau. Er worden ook klasoverschrijdende rekengroepen gevormd.

 

TYPE 9 AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

De doelgroep autismespectrumstoornissen (ASS) richt zich tot kinderen die allemaal primair een extra nood hebben aan :

 

 • Concrete communicatie
 • Veilige en begrijpelijke sociale omgeving
 • Overzicht en voorspelbaarheid
 • Ondersteuning bij het omgaan met problemen tgv autisme (sensorische prikkels, leefregels, faalangst en depressie, …)

 

We streven naar een structureel auti-vriendelijke school met gespecialiseerd personeel en indien nodig samenwerking met zorg.

 

De doelgroep ASS is verspreid over 2 campussen m.n. campus Zuidschool (ZS) en campus Fransenplaats (FP). Een doorgedreven structurele aanpak is absoluut noodzakelijk. De mate waarin de aanpak doorgedreven wordt, hangt samen met de mogelijkheden per campus.

 

Er is een kleuterwerking en een lagere schoolwerking.

 

Presentatie type 9 lagere school

Presentatie type 9 kleuters

Virtuele rondleiding type 9 (Autismespectrumstoornissen)