HET OPVOEDINGSPROJECT
Het opvoedingsproject kadert in het grote geheel van het opvoedingsproject van het katholiek onderwijs. Ons opvoedingsproject steunt op zes pijlers.

Zo willen wij beklemtonen dat onze opvoeding

 

  • zorg besteedt aan een eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding vanuit een christelijke visie.
  • steunt op een orthopedagogische visie om de totale persoonlijkheid van kinderen met speciale noden te helpen ontwikkelen.
  • aandacht heeft voor de maximale ontplooiingskansen van iedere leerling. Hierbij laten wij ons leiden door een onvoorwaardelijk geloof in de mogelijkheden van elk kind, ondanks zijn handicap of stoornis.
  • integratiegericht is * naar het gewoon onderwijs waar dit mogelijk is * zo goed mogelijk sociaal-maatschappelijk integreren, indien het eerste onmogelijk is wegens de ernst van de problemen.
  • kracht haalt uit een goede samenwerking met de ouders als medestanders. We zien de ouders niet alleen als hulpvragers, maar als partners die vanuit een gemeenschappelijke betrokkenheid, een eigen inbreng in het schoolgebeuren hebben.
  • een evenwicht zoekt tussen fysieke en mentale inspanningen, omdat dit ongetwijfeld de algemene ontwikkeling van onze kinderen ten goede komt. Wij zijn de titel “sportactieve school” waardig.

 

 

Kinderen uit niet christelijke gezinnen zijn welkom in onze school als zij het christelijk karakter van de school eerbiedigen en deelnemen aan alle activiteiten.