KOCA heeft expertise in verschillende doelgroepen :

 

autismespectrumstoornissen, doven -en slechthorenden, leerproblemen of lichte verstandelijke beperking, emotionele -en gedragsstoornissen en spraaktaalontwikkelingsstoornissen.

 

Meer info vind je hieronder.

 

Doven -en slechthorenden

KOCA heeft een jarenlange traditie, sinds 1835, in onderwijs en zorg voor doven en slechthorenden (DSH). Dove en slechthorende personen en hun context kunnen bij ons terecht voor ondersteuning vanaf de geboorte tot seniorenleeftijd. Je kan terecht voor audiologische diagnostiek en begeleiding, begeleiding aan huis, buitengewoon kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs en zorg op maat vanuit het multifunctioneel centrum. Voor het onderwijs is er een attest type 7 nodig, opgemaakt door het CLB.

 

Onderstaande speerpunten kan je van ons verwachten:

 

·         We maken werk van handelingsgerichte diagnostiek en ondersteuning op maat.

·         We maken werk van vroegtijdige (zo mogelijk vanaf geboorte) informatieverstrekking aan de ouders.

·         We erkennen de twee werelden (biculturaliteit) en beschouwen de twee talen (bilinguïsme) (de Vlaamse Gebarentaal en het Nederlands) als evenwaardige talen.

·         We spelen in op recente technologische evoluties om een goede geluid- en spraakwaarneming mogelijk te maken.

·         We vertrekken altijd vanuit de mogelijkheden van de kinderen, jongeren en volwassenen.

·         We vinden het belangrijk dat dove en slechthorende kinderen en jongeren in contact kunnen komen met de dovenwereld om hun identiteit op te bouwen. We ondersteunen integratie in de horende wereld én de dove wereld.

·         We bieden een aanbod van Nederlands, maar ook van de Vlaamse Gebarentaal (VGT).

·         We hebben aandacht voor een bijzondere doelgroep: allochtone dove en slechthorende kinderen en jongeren. We spelen in op de evolutie, i.c. toename van het aantal allochtone kinderen en jongeren én met name vluchtelingen, asielzoekers, ROMA-zigeuners, … met onzeker verblijfsstatuut.

 

 

Autismespectrumstoornissen

Kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen bij ons terecht vanaf er een vermoeden is van de diagnose, van zeer jonge tot seniorenleeftijd.  KOCA heeft sterke deskundigheid opgebouwd in het begeleiden van personen met ASS op verschillende leeftijden. Je kan bij ons terecht voor begeleiding aan huis, buitengewoon kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs en zorg op maat vanuit het multifunctioneel centrum. Voor onderwijs is er een attest type 9 nodig, opgemaakt door het CLB. Begeleidingen kunnen worden aangeboden vanaf er een vermoeden is van de diagnose ASS.

 

Kinderen, jongeren en volwassenen met ASS verwerken informatie op een andere manieren ondervinden vaak sensorische problemen.  Daarom:

 

·         passen we onze klas, leefgroep, materiaal, speelplaats, refter, lessen, … aan zodat kinderen, jongeren en volwassenen met ASS zich veilig voelen en kunnen groeien.

·         zoeken we op maat naar oplossingen zodat kinderen, jongeren en volwassenen met ASS dezelfde kansen kunnen krijgen als iedereen.

·         maken we kinderen, jongeren en volwassenen met ASS sterk om hun talenten in te zetten en om met hun persoonlijke uitdagingen om te gaan.

 

 

Spraaktaalontwikkelingsstoornissen

Er is sprake van een spraaktaalontwikkelingsstoornis (STOS) wanneer iemand geen normale spraak- en/of taal- ontwikkeling doormaakt. KOCA kiest om de term STOS te gebruiken. Deze term is ruim en biedt de mogelijkheid om te kunnen focussen op de verschillende doelgroepen die hieronder vallen, zoals onder meer (ontwikkelings)dysafsie, afasie, … In de literatuur vind je andere termen terug zoals TOS, primaire taalontwikkelingsstoornis, ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, specific language impairment, …maar deze benoemen we dus allemaal als STOS.

 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een STOS kunnen bij ons terecht vanaf er een vermoeden is van een verstoorde taal- en spraakontwikkeling, van zeer jonge tot seniorenleeftijd.  Je kan terecht voor begeleiding aan huis, buitengewoon kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs en zorg op maat vanuit het multifunctioneel centrum. Voor onderwijs is er een attest type 7 nodig, opgemaakt door het CLB. Begeleidingen kunnen worden aangeboden vanaf er een vermoeden is van de diagnose STOS.

 

Een moeilijke spraak- en taalontwikkeling heeft een grote impact op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Omwille van de taalgevoelige periode en de grote impact op het zelfbeeld van kinderen beginnen we liefst zo vroeg mogelijk te ondersteunen. KOCA heeft een grote deskundigheid opgebouwd om kinderen, jongeren en volwassenen met een STOS te begeleiden:

 

·         We passen onze taal en werkvormen aan zodat kinderen, jongeren en volwassenen ons beter begrijpen.

·         We reiken manieren aan zodat kinderen, jongeren en volwassenen zich beter kunnen uitdrukken.

·         We stimuleren om te communiceren in een heel veilig klimaat en creëren positieve ervaringen.

·         We zetten in op verschillende vormen van communicatie: verbaal en niet-verbaal (bv. lichaamstaal, pictogrammen, gebaren, …). 

·         We sensibiliseren de samenleving rond deze specifieke problematiek.

Emotionele -en gedragsstoornissen

Jongeren met een emotionele of gedragsstoornis (en zonder vertandelijke beperking) kunnen terecht in het buitengewoon secundair onderwijs. Ze hebben hiervoor een attest type 3 nodig, opgemaakt door het CLB. Dit kan wanneer uit een multidisciplinair onderzoek, met inbegrip van een psychiatrisch onderzoek, een diagnose van één van volgende stoornissen wordt vastgesteld: een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een gedragsstoornis in enge zin (conduct disorder), een angststoornis, een stemmingsstoornis of een hechtingsstoornis. Met het M-decreet wordt regulier onderwijs voor deze doelgroep mogelijk met ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk.

 

Ondersteuning voor andere leeftijden en ondersteuning vanuit het multifunctioneel centrum voor kinderen of volwassenen met een emotionele – of gedragsstoornis  is op maat te bespreken. 

Leerproblemen of lichte verstandelijke beperking : type basisaanbod

Kinderen en jongeren met leerproblemen of een lichte verstandelijke beperking kunnen terecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Hiervoor heb je een attest type basisaanbod nodig, opgemaakt door het CLB, op basis van een analyse van de onderwijsbehoeften. Het verslag type basisaanbod geeft tijdelijk recht tot het volgen van buitengewoon onderwijs. Er wordt periodiek geëvalueerd of het kind of de jongere geheroriënteerd kan worden naar het gewoon onderwijs.

 

Binnen het basisaanbod wordt les gegeven aan kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften waarbij redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs aantoonbaar disproportioneel of onvoldoende zijn om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. Er wordt geen IQ-grens noch diagnose vooropgesteld als voorwaarde om les te kunnen volgen in het type basisaanbod.

 

 

Specifiek richten we de focus op het op maat ontwikkelen en versterken van:

 

 

·         Talenten

·         Een realistisch, positief zelfbeeld

·         Leer- en werkattitudes

·         Communicatieve vaardigheden

·         Sociale Vaardigheden

·         Compenserende vaardigheden

 

 

Hiervoor zetten we sterk in op:

 

 

·         Concrete communicatie

·         Verduidelijking van de leeromgeving

·         Differentiatie van het ondersteuningsaanbod

·         Full potentional learning: werkattitudes, sociaal-emotioneel,…

Wenst u meer informatie over onze doelgroepen ? Wij helpen u graag verder.

    KOCA gebruikt deze informatie enkel voor de opgegeven doeleinden