Onderwijs en zorg voor doven en slechthorenden heeft een jarenlange traditie (sedert 1835) in Jonghelinckshof en Emmaüs. Ondertussen is in en vanuit KOCA een gedifferentieerd palet ontwikkeld van onderwijs- en ondersteuningsvormen.

Dove en slechthorende personen kunnen vanaf zeer jonge tot op volwassen leeftijd terecht in:

 

 • De thuisbegeleidingsdienst
 • Geïntegreerd Onderwijs (GON-begeleiding)
 • Het KOCA Basisonderwijs en het MFC
 • Het KOCA Secundair Onderwijs en het MFC
 • De Audiologische dienst Er is nauwe samenwerking met:
  • Het ARC (Antwerps Revalidatiecentrum voor doven en slechthorenden) Lange Elzenstraat 52-54 te 2018 Antwerpen tel. 03.237 25 29
  • De Klinkaard, een tehuis voor volwassen doven/slechthorenden met bijkomende ondersteuningsvragen (KOCA-volwassenenzorg vzw) in de Jan Frans Willemstraat 26 te 2850 Boom tel. 03.888 14 19

Uitgangspunten van zorg en onderwijs

 • Hoofddoel van zorg en onderwijs is het dove/slechthorende kind/jongere in communicatie te brengen met zijn omgeving.
 • Daartoe biedt KOCA een gedifferentieerd aanbod waarbij de mogelijkheden van het kind/de jongere en van zijn omgeving medebepalend zijn voor de communicatiewijze. De keuze van de communicatiecode (bijvoorbeeld oraal via gesproken en/of geschreven taal of manueel via gebarentaal) komt tot stand in overleg met de ouders, de jongere zelf en het begeleidingsteam.
 • We vinden het belangrijk dat dove en slechthorende kinderen/jongeren in contact kunnen komen met de dovenwereld. Het is onze taak hen in hun identiteitsontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen en hun mogelijkheid tot integratie in de horende wereld én de dove wereld aan te spreken.
 • Om deze uitgangspunten te realiseren vinden we het belangrijk een zo goed mogelijk aanbod van Nederlands te bieden, maar ook de Vlaamse Gebarentaal (VGT) een duidelijke plaats te geven in het opvoedingsproject.
 • Kenmerkend voor het ondersteuningsaanbod is de intensieve samenwerking tussen zorg (MPI, Thuisbegeleiding, audiologie, het (buitengewoon) onderwijs en de (gezins)context waarbij de totale ontwikkeling van elke kind/jongere voorop staat. Het individueel handelingsplan staat borg voor een gecoördineerde afstemming op de ondersteuningsnoden van elke kind/elke jongere.

Interessante Vlaamse websites m.b.t. doven en slechthorenden

Federatie van Vlaamse Doven Organisties vzw: http://www.fevlado.be
Een overzicht van sites van doven/slechthorenden in België: http://doven.start.be
Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie: http://www.onici.be
Woordenboek Vlaamse Gebarentaal: http://gebaren.ugent.be