Dé belangrijkste uitgangspunten bij het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen vanuit KOCA en bij het omgaan met elkaar als medewerkers. Hierbij zijn de talenten en vragen van elke persoon in zijn omgeving richtinggevend.

Zorgzame aanwezigheid

In de opvoeding en ondersteuning die we vanuit KOCA aanbieden staat de relatie tussen de kinderen en jongeren en hun begeleider of leerkracht centraal. Trouw aan onze opdrachtverklaring is alles wat we doen ingebed in een eerlijke en wederkerige relatie waarbij die relatie fundamenteel voorafgaat aan de ondersteuningsvraag.

Positief pedagogisch klimaat

Vanuit een basishouding van zorgzame aanwezigheid en dialoog hanteren we onder meer principes ontleend aan Triple P, een programma dat uitgaat van positieve pedagogische vaardigheden.

We bieden een boeiende en veilige omgeving

In een boeiende omgeving kunnen kinderen en jongeren op verkenning gaan, experimenteren en zich ontplooien. Dit stimuleert de leergierigheid en bevordert de ontwikkeling. Wij bieden een veilige, betrokken en geweldloze omgeving aan onze kinderen en jongeren. Daarbij stellen we betrokkenheid en oprechte interesse in hun leefwereld voorop.

We creëren een positieve leeromgeving

Echtheid, respect en empathie zijn cruciale attitudes in onze omgang met de kinderen, jongeren en teamleden. We geloven oprecht in hen en willen ook dat zij in zichzelf geloven door hun talenten en mogelijkheden aan te spreken. We creëren succeservaringen en communiceren op een open en duidelijke manier. In het kader van het welbevinden van de kinderen, jongeren en medewerkers hebben we aandacht voor het decreet rechtspositie, opbouwende en bemoedigende feedback en psycho-educatie.

We maken gebruik van assertieve discipline

We hanteren duidelijke regels en afspraken die we consequent opvolgen zodat de kinderen en jongeren zich veilig voelen. Dit is erg belangrijk in de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

We hebben realistische verwachtingen t.a.v. kinderen en jongeren

We creëren een klimaat dat sociale interacties op maat van onze kinderen en jongeren mogelijk maakt en stimuleert. We stemmen ons aanbod en onze aanpak af op de ontwikkeling van kinderen en jongeren (cognitief, sociaal-emotioneel, communicatieve en taalontwikkeling, …) en op hun mogelijkheden en beperkingen. We zoeken naar een evenwicht tussen realistische en groeigerichte verwachtingen.

We dragen zorg voor onszelf en voor onze collega's

Alle medewerkers verdienen optimale ondersteuning en waardering via een goed uitgebouwd personeelsbeleid. Realistische verwachtingen hebben t.a.v. onszelf en t.a.v. elkaar als medewerkers en constructief samenwerken zijn eveneens van cruciaal belang. We zetten ons in voor een goede communicatie waarin wederzijdse verwachtingen afgestemd worden en zijn er voor elkaar als collega’s. We nemen onze verantwoordelijkheid op voor onze eigen groei en voor een persoonlijk ontwikkelingstraject met de ondersteuning van de leidinggevende en collega’s.

We dragen bij tot een inclusieve samenleving

De ouders zijn volwaardige medestanders in de ondersteuning van de kinderen en jongeren. We betrekken belangrijke derden optimaal in het ondersteuningstraject. We ondersteunen en versterken de context opdat elk kind en jongere een volwaardige plaats heeft in zijn gezin, zijn school, zijn vrijetijdscontext, zijn werksituatie. We doen dit vanuit een krachtversterkende houding met aangepaste methodieken. We sensibiliseren de samenleving en het beleid door te blijven opkomen voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezin.