We kiezen voor de kracht van wat ons bindt.

Diversiteit is een opdracht en een troef voor KOCA.

 

KOCA zet sterk in op een gedragen armoede-en diversiteitsbeleid. Alle kinderen en jongeren in KOCA, zonder enige uitzondering, moeten kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit van onderwijs en zorg en op een gelijkwaardige dienstverlening.

 

 

Visie op armoede

Onze missie

 

Wie of waar je ook bent,

We staan naast je,

Opdat je op eigen kracht verder kan.

 

Armoede: definitie en achtergrond

 

Definitie

 

een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met de rest van de samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan men niet op eigen kracht overbruggen.

 

Bron: jaarboek 2018 Armoede en sociale uitsluiting USAB (universitaire stichting voor armoedebestrijding)

 

Armoede is niet louter een inkomensprobleem.  Het gaat om een samenhang van vele elementen die vaak tegelijk aanwezig zijn.

 

De meeste armen zijn laag of niet geschoold.  Het schoolmilieu is niet afgestemd op hun leefwereld en er zijn thuis weinig mogelijkheden om te leren.

Ze verlaten vroeger de school om te werken in zware en weinig betaalde jobs.

Ze wonen in goedkopere woningen die vaak slecht en ongezond zijn.

Ze eten vaak ongezond en eentonig.

Door al deze factoren samen, worden ze vaker ziek en door hun slechte financiële situatie gaan ze  minder vaak naar de dokter.

Wie echt arm is, heeft het gevoel dat hij nergens goed voor is.  Dit gebrek aan waardigheid is erg zwaar om dragen.  Er is een groot gevoel van schaamte en minderwaardigheid.

 

Onze visie

 

Er zijn veel manieren om naar armoede te kijken.

 

KOCA gaat uit van een interactionistische kijk op armoede en armoedebestrijding. Armoede is te verklaren vanuit een samenspel van elkaar versterkende factoren.  We willen empowerment inzetten om aan armoedebestrijding te doen.

 

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid gaat uit van een structurele visie op armoede.  Bepaalde groepen mensen riskeren gekwetst te worden door de manier waarop onze maatschappij georganiseerd is.  Ze genieten weinig van het aanbod aan informatie, hulpverlening en respect dat aan de burgers geboden wordt.  Door het stigmatiseren en uitstoten dragen instellingen bij aan de sociale achteruitgang van deze kwetsbare personen.  De machtsongelijkheid blijft bestaan.

 

Dit gebrek aan sociale binding kan aanleiding geven tot probleemgedrag of berusting bij de personen in armoede.  Er is dus een dynamische wisselwerking tussen individu en omgeving.

 

Definitie van Vranken, Geldof & Van Meensel, 1998:

 

‘Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving.  Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.’

Bron: Bind-Kracht in armoede, Driessen, K en Van Regenmortel, T, Lannoo 2009, p36

 

Armoedebestrijding vertrekt vanuit het empowermentparadigma.

 

Definitie van Van Regenmortel, 2002:

 

‘De armoedekloof kan enkel worden overbrugd wanneer de samenleving ook een appel doet op het psychologisch kapitaal van personen die in armoede leven en van hun omgeving.  De samenleving maakt daarbij de economische, sociale en culturele kapitaalvormen voor hen toegankelijk.  Zo krijgt iedereen gelijke kansen op niet-kwetsende sociale en maatschappelijke interacties en op waardevolle bindingen met zichzelf, de anderen, de maatschappij en de toekomst’

Bron: Bind-Kracht in armoede, Driessen, K en Van Regenmortel, T, Lannoo 2009, p37

 

Doelstellingen

Onze doelstellingen

 

Naar kinderen toe

 

 • Kunnen alles mee doen: activiteiten in de school of het MFC.
 • Krijgen de zorg die ze nodig hebben: medisch, diagnose, hulpverlening
 • Externe activiteiten waardoor ze zich verder kunnen ontplooien, hun welbevinden stijgt,…
 • Worden respectvol benaderd omtrent hun armoede met een open en niet-beschuldigende houding
 • We bieden zo veel mogelijk kansen om op termijn uit de armoede te komen: werkvaardigheden, sociale vaardigheden, opvoedingsvaardigheden
 • Zelfwaarde/zelfvertrouwen verhogen door in te zetten op de kwaliteiten van de kinderen/jongeren
 • Geld mag geen stressfactor zijn voor de kinderen/jongeren: niet confronteren met niet-betaalde rekeningen.

 

Naar gezinnen toe

 

 • Emancipatorische benadering: je staat naast ons, als een gelijkwaardige partner
 • Zelfvertrouwen van de ouders versterken
 • Betrekken bij het school- en hulpverleningsgebeuren: drempel verlagen om naar school/MFC te komen
 • Kosten zo laag mogelijk houden
 • Respectvolle omgang met aandacht voor en recht op privacy van het gezin
 • Ondersteunen in opvoedingsvaardigheden
 • Netwerk vergroten

 

Naar personeel toe

 

 • Kennis over onze visie rond armoede
 • Respectvol en begripvol benaderen van de kinderen/jongeren
 • Mentaliteitswijziging naar armoede toe: geen schuldvraag, maar maatschappelijk probleem
 • Mee werken aan het psychologisch welzijn van de kinderen/jongeren in armoede
 • Werken aan de werkvaardigheden, alsook sociale vaardigheden

 

Naar beleid, maatschappij

 

 • Belang aantonen van het investeren in kinderen/jongeren in armoede: denken op lange termijn
 • Maatschappelijk schuldmodel uitdragen
 • Sensibiliseren voor armoedeproblematiek

Methoden en werkwijzen

Onze methoden/ werkwijzen

 

 

 1. Opvoedingsondersteuning aanbieden

Op regelmatige basis worden cursussen aangeboden aan gezinnen in opvoedingsondersteuning.

Voor de gezinnen in armoede is de vakantieweek het uitgelezen moment om te werken aan de opvoedingsvaardigheden.

 

 

 1. Ervaringsdeskundige armoede

Binnen KOCA is een ervaringsdeskundige armoede tewerkgesteld.  Zij moet ervoor zorgen dat de kloof tussen het gezin en de school/MFC zo klein mogelijk is.

Ze heeft ook een belangrijke taak in het sensibiliseren van het personeel voor de armoedeproblematiek.

Ze organiseert de oudergroep waar gezinnen in armoede terecht kunnen voor informatie en een luisterend oor en de vakanties.

 

 

 1. GOK verantwoordelijke binnen onderwijs (lager en secundair)

Vanuit onderwijs krijgen scholen met kinderen/jongeren met een zwakke scholing van de moeder en een andere thuistaal middelen om te werken aan gelijke onderwijskansen (GOK).

Zowel onze lagere school als onze secundaire school krijgt hiervoor middelen.

We moeten die inzetten op 1 van de drie pijlers: taal, netwerking of onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning.

Het is de bedoeling op alle niveaus te werken: leerlingen, ouders, personeel, beleid.

Wij zetten onze middelen in om onze leerlingen maximale kansen te bieden om zich te ontplooien.  We zetten dus in op taal en welbevinden bij de leerlingen en ouderbetrokkenheid vanuit de gezinnen.

 

 

 1. Stuurgroep diversiteit

De stuurgroep zorgt er enerzijds voor dat KOCA een sterk inhoudelijke visie op armoede uitbouwt en anderzijds dat deze visie breed verspreid en gedragen wordt door medewerkers. ( sensibilisering personeel )

 

Ze evalueert de werking en stuurt bij waar nodig.

 

De stuurgroep heeft ook een taak in initiëren en opvolgen van centrale projecten/initiatieven en noden.

 

Daarnaast zorgt zij voor samenwerking met andere partners om zo veel mogelijk kansen te bieden aan de kinderen/jongeren en hun gezinnen.

 

Ze sensibiliseert maatschappij en politiek voor de armoedeproblematiek.

 

 • De afstand tussen medewerkers en mensen in armoede overbruggen ?
 • Contact tussen medewerkers en mensen in armoede bevorderen ?
 • De ervaring van deze werkgroep breder ten dienste stellen ?

 

 

 1. Vakantie met de gezinnen in armoede

 

 

Jaarlijks organiseren we een vakantie voor gezinnen in armoede.  Met deze vakantie hebben we twee doelen voor ogen.  De gezinnen een heerlijke en ontspannende vakantie aanbieden met fijne activiteiten en in fijn gezelschap.  Het tweede doel is om de gezinnen te ondersteunen in hun opvoedingsvaardigheden.  We kunnen de interacties zien tussen de kinderen en hun ouders en kunnen hierop inspelen.  Waar loopt de opvoeding moeilijk en wat kunnen wij aanbieden om hieraan tegemoet te komen.

Hier zetten we ook erg in op de zelfwaarde van de gezinnen.

 

 

 1. Vorming van personeel

 

Op vergaderingen, tijdens klassenraden, de pedagogische studiedag, KOCA deelt, komt regelmatig een aspect van de armoedeproblematiek aan bod.

 

 

 1. Acties om geld in te zamelen en te gebruiken in functie van onze armoedewerking

 

In eerste instantie voor:

 • Medische zorgen
 • Hoorapparaten, bril,…
 • Psychologische begeleiding

 

 

In tweede instantie voor:

 • Werkmateriaal, schoolmateriaal
 • Activiteiten met de klas, groep

 

 

Tenslotte

 • Activiteiten voor de vrije tijd

 

 

 

 

Intercultureel bemiddelaar in dienst

De taken van de intercultureel bemiddelaar :

Ondersteunt de context van de kinderen/jongeren die op KOCA een beroep doen en zorgt er mee voor dat de mensen thuis kunnen komen in de visie en cultuur van KOCA.

 

Ondersteunt en vormt de medewerkers van KOCA in het omgaan met mensen uit andere culturen, zodat er op voet van gelijkwaardigheid en in wederkerigheid met elkaar gecommuniceerd wordt.

 

Zorgt mee voor een preventief klimaat dat conflicten tussen culturen vermijdt. Zij zorgt zo nodig voor bemiddeling, ontwarren van misverstanden, onduidelijkheden of conflicten tussen medewerkers van KOCA en de context van kinderen/jongeren en hun ouders.

 

De intercultureel bemiddelaar kan, wanneer cultuur een rol speelt, ook hulp bieden bij opvoedingsondersteuning.

 

In KOCA heeft de intercultureel bemiddelaar een adviserende rol in het volhouden en ontwikkelen van een beleid dat aandacht heeft voor diversiteit.

Ervaringsdeskundige in armoede in dienst

Taken van de ervaringsdeskundige :

 

Brugfunctie tussen ouders en medewerkers.

 

Kwetsbare gezinnen via oudergroepen actief betrekken bij school en MFC werking.

 

Initiatieven organiseren om medewerkers te sensibiliseren.