De visie van KOCA die voor ons richtinggevend is in ons dagelijks handelen.

Werken vanuit geloof in elke persoon en zijn omgeving

Elke persoon is uniek en onlosmakelijk verbonden met zijn gezin en zijn omgeving. Dit is een eerste centraal uitgangspunt voor KOCA. Het unieke van de persoon zien betekent dat we ons inspannen om telkens weer, in samenspraak met de persoon, de ouders en de omgeving, helder in beeld te krijgen wat de mogelijkheden en de beperkingen van de persoon zijn en hoe we, aansluitend daarbij, een ondersteuning “op maat” bieden. Het betekent tevens dat we de mogelijkheden van elk individu een plaats geven binnen de eigen unieke levenscontext. We geloven immers dat de ontwikkeling van een kind of het levensproject van een jongere/volwassene optimaal verloopt wanneer je bereid bent te zoeken naar en te geloven in de kansen in ontwikkeling die vanuit elke unieke levens- en gezinscontext tot stand gebracht kunnen worden.

Werken vanuit persoonlijke inzet en betrokkenheid

Bijdragen aan de uitbouw van een uniek levensproject voor elk individu in verbondenheid met zijn levenscontext vraagt een unieke combinatie van zorgzaamheid (d.i. zorgvuldig vanuit een respectvolle houding), betrokkenheid en engagement. We gaan ervan uit dat kwaliteitsvol werken binnen KOCA niet kan zonder deze vorm van persoonlijke inzet van al onze medewerkers. De medewerkers van KOCA die aan deze missie- en visietekst mee gestalte hebben gegeven, getuigden dat ze ertoe kwamen zich persoonlijk in te zetten vanuit het besef van de kwetsbaarheid van de kinderen, jongeren, … en hun gezin in combinatie met het (blijven) zien van hun mogelijkheden en dat dit persoonlijk engagement groeibevorderend is. Het spreekt voor zich dat werken vanuit deze betrokkenheid en persoonlijke inzet steeds zijn plaats vindt binnen het kader van onze deskundigheid inzake de ondersteuning van personen met communicatieve beperkingen.

Werken in verbondenheid en dialoog

De hoger omschreven uitgangspunten kunnen niet worden waargemaakt zonder geloof in de kracht van onderlinge verbondenheid en geloof in de waarde van dialoog om samen met de persoon zelf, zijn ouders, de leefomgeving en alle betrokkenen elk ondersteuningsproject mee vorm te geven. Kiezen voor dialoog, teamvorming, het met elkaar omgaan als gelijkwaardige en deskundige partners, die steeds bereid zijn de gehele ontplooiing van de persoon in het vizier te houden, is een derde centraal uitgangspunt van waaruit we verwachten dat onze medewerkers aan onze missie gestalte zullen geven.

Werken vanuit deskundigheid

Beperkingen bij personen ten gevolge van gehoor-, spraaktaal- leer-, gedrags- en /of autismespectrumstoornissen zijn het domein bij uitstek waarbinnen we expertise willen opdoen, aanbieden, ontwikkelen en uitdragen. Dit betekent enerzijds dat we binnen KOCA medewerkers aantrekken die ter zake voldoende basisdeskundigheid hebben en deze verder willen ontwikkelen, anderzijds houdt het ook in dat we de voorwaarden scheppen opdat onze medewerkers zich kunnen blijven vervolmaken en deze deskundigheid uitdragen.

Werken aan een inclusieve samenleving

Personen met beperkingen ondersteunen opdat ze hun eigen levensproject vorm zouden kunnen geven binnen onze samenleving, kan niet zonder voortdurend oog te hebben voor en actief in te spelen op datgene wat er binnen de samenleving moet gebeuren om mensen met een communicatieve handicap een volwaardige plaats te geven. We kiezen ervoor om mee te werken aan een bewustmakings- en veranderingsproces in de samenleving dat bijdraagt aan maatregelen om mensen met communicatieve beperkingen een volwaardige plaats te geven in reguliere scholen, tewerkstelling, de media en in de ruimere samenleving.

Werken aan een kwaliteitsvol personeelsbeleid

We ontwikkelen een kwaliteitsvol personeelsbeleid. Dit houdt in dat we elke medewerker voldoende ontplooiingskansen willen geven vanuit respect voor zijn persoon, zijn kwaliteiten en zijn beperkingen. We stimuleren medewerkers om hun talenten op een creatieve manier te ontwikkelen om op die manier bij te dragen tot de realisatie van de beleidsdoelen van de organisatie. Wij houden rekening met de persoonlijke loopbaanplanning en voorkeuren van elke medewerker door die formeel aan bod te brengen. Het realiseren van de doelstellingen van de organisatie door ervoor te zorgen dat we kunnen beschikken over tevreden en gemotiveerde medewerkers is de uitdaging.