Wij hanteren in KOCA een aantal cruciale waarden die voor ons richtinggevend zijn in ons dagelijks handelen.

Engagement en betrokkenheid

Engagement en betrokkenheid ten aanzien van de kinderen en jongeren én hun gezin. Dit is de basis en voorwaarde voor werken in KOCA. De kinderen en jongeren en hun gezin komen op de eerste plaats. Zeker die kinderen die door hun beperkingen of hun sociale achtergrond kwetsbaar of gekwetst zijn, hebben recht op onze zorgzame én bekwame inzet en op een omgeving waarin ze zich geborgen en veilig voelen.

Participatie

Participatie van elke persoon zelf en zijn ouders aan en in het dienst- en hulpverleningsproces vinden we noodzakelijk en ervaren we als verrijkend: we garanderen en respecteren de inbreng en de rechten van de persoon zelf.

Openheid en respect

Binnen KOCA kiezen we ervoor om de verscheidenheid aan gezindheden, culturen, religies en stromingen actief en vanuit een positieve ingesteldheid tegemoet te treden. Vanuit een basishouding van respect en bereidheid tot dialoog willen we onderzoeken hoe we in concrete situaties waarin verschil tot uiting komt, constructief en creatief kunnen samenwerken zonder daarbij de vormgeving van onze eigen waarden uit het oog te verliezen.

Geloof in dialoog

In dialoog met de persoon zelf, zijn leefwereld en de bredere samenleving leren we van elkaar, ook daar waar we geconfronteerd worden met vormen van verscheidenheid die we niet meteen een plaats kunnen geven. We kiezen doelbewust voor samenwerkingsverbanden met andere organisaties en beleidsfora.

Samenwerking en verbondenheid

Een open en eerlijke samenwerking met respect voor elkaar en elkaars mening als basishouding. Als medewerkers gaan we zorgzaam om met elkaar. Zorg voor gebruikers, zorg voor elkaar als medewerkers en zorg voor en vanuit de organisatie waarin we werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We werken in verbondenheid met elkaar vanuit een gezamenlijke gerichtheid op de kinderen en jongeren en hun gezin.

Bereidheid tot flexibiliteit

We zetten onze competenties soepel in, we zijn bereid tot leren en ontwikkelen, tot verandering en vernieuwing. We ontwikkelen actief de nodige deskundigheid en zetten de beschikbare middelen creatief, flexibel, doelmatig én doelgericht in.