De missie van KOCA die voor ons richtinggevend is in ons dagelijks handelen.

Missie

Onderwijs én zorg, samen en integraal, richten zich tot doven en slechthorenden, kinderen, jongeren en volwassenen met spraaktaalontwikkelingsstoornissen, autismespectrumstoornissen, leerproblemen al dan niet gepaard gaande met een verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele stoornissen.

We beogen de uitbouw van een uniek en kwaliteitsvol levensproject van elk individu.

Hierbij zijn de ondersteuningsbehoeften van elke persoon in zijn omgeving richtinggevend.

In elke situatie en op elk moment van het ondersteuningsproces zoeken we naar een evenwicht tussen steun bieden/helpen enerzijds en recht doen aan autonomie of zelfstandigheid van elk individu en zijn omgeving anderzijds.

KOCA is ontstaan vanuit een christelijk initiatief en blijft trouw aan de christelijke waarden.